Privacy beleid

Privacy beleid Autorijschool Huub Schouten

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Huub Schouten verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Autorijschool Huub Schouten, geef je door ondertekening van onderhavig privacybeleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Autorijschool Huub Schouten in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Huub Schouten
Rousemate 4
8014JZ Zwolle
Tel: 06-47773000
KvK: 05076804

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Autorijschool Huub Schouten is bereikbaar via huubschouten@me.com of 06-47773000

2. Welke gegevens verwerkt Autorijschool Huub Schouten, voor welk doel

2.1 In het kader van jouw opleiding worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de opleiding overeenkomst:

Algemene persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer
f) leerling/kandidaat nummer
g) geboorteplaats
h) geboortedatum
i) Aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

Bijzondere persoonsgegevens:

k) gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.
 l) gegevens omtrent gezondheid
m)  aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door rijschool.

2.2 Autorijschool Huub Schouten verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk / tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart / instructievorderingenkaart en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

b) Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

c) Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Autorijschool Huub Schouten.

d) Indien je bij Autorijschool Huub Schouten een B rijbewijs hebt gehaald, bewaart Autorijschool Huub Schouten je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

e) Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website / Facebook / LinkedIn / Instagram-pagina. Autorijschool Huub Schouten plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool Huub Schouten een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook / LinkedIn / Instagram-pagina ter promotie.

f) Autorijschool Huub Schouten kan, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles –  een formulier in te vullen waaruit de aan-, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg  (Gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Autorijschool Huub Schouten deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur en andere weggebruikers te waarborgen.

3. E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen tickerbox/aanvinkvakje, verwerkt Autorijschool Huub Schouten voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Autorijschool Huub Schouten toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijn(en)

4.1 Autorijschool Huub Schouten verwerkt en bewaart de aan Autorijschool Huub Schouten verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je opleiding tot maximaal een jaar na afronding van de opleiding. Direct na afloop van de hiervoor genoemde / noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Huub Schouten, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Autorijschool Huub Schouten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autorijschool Huub Schouten gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Autorijschool Huub Schouten. Met de verwerkers heeft Autorijschool Huub Schouten dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via huubschouten@me.com kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Autorijschool Huub Schouten zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met huubschouten@me.com. Autorijschool Huub Schouten zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Autorijschool Huub Schouten je hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Huub Schouten je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met huubschouten@me.com. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie huubschouten@me.com.

7. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Autorijschool Huub Schouten, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Autorijschool Huub Schouten bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.

Facebook
Facebook
Instagram